Subsidie vrijwillige ouderbijdrage

Schoolgaande kinderen kosten geld. Dat begint al op de basisschool en geldt ook voor het voortgezet onderwijs. Als werkgever kun je met een 'schoolgeldregeling' je werknemers op een fiscaal aantrekkelijke wijze helpen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs vragen een financiële bijdrage van de ouders die kan oplopen van enkele tot vele honderden euro’s per jaar, zeker wanneer een gezin uit meerdere schoolgaande kinderen bestaat. Van de ouderbijdrage worden doorgaans extra activiteiten en voorzieningen betaald die niet tot het ‘gewone’ onderwijsprogramma behoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een schoolreisje, een schoolkamp of een feest op school maar denk ook aan buitenlandse reizen en excursies en het gebruik van atlassen of ander lesmateriaal dat de school heeft aangeschaft. Dit zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor de school geen bekostiging ontvangt van de rijksoverheid.

Het gaat hierbij om een vrijwillige ouderlijke bijdrage, hoewel deze door de meeste ouders wel wordt ervaren als een verplichting.

Schoolgeldregeling

Door het opzetten van een ‘schoolgeldregeling’ als extra arbeidsvoorwaarde kun je als werkgever op een fiscaal zeer aantrekkelijke manier uitkeringen doen aan de schoolgaande kinderen van je werknemers.

Er is namelijk bepaald dat de schoolgelduitkeringen bij de kinderen zelf worden belast indien ze loon genieten uit de dienstbetrekking van een van hun ouders. Tip. De kinderen kunnen op deze wijze hun algemene heffingskorting (maximaal € 2.001,-) benutten.

Goed regelen. Het is van belang dat er tussen jou en je werknemer een goede schoolgeldregeling wordt gesloten waardoor de kinderen een zelfstandig vorderingsrecht krijgen. De kinderen moeten in je loonadministratie worden opgenomen.

Kostenneutraal voor werkgever

De kosten van de schoolgeldregeling kunnen door de ouders in principe zelf worden gefinancierd door verlaging van hun loon of doordat zij bijv. afzien van de indexatie van hun salaris. Ook kan worden gedacht aan het inruilen van een toekomstige bonus of tantième. Als er sprake is van een cao, moet worden nagegaan of daarin een cafetariaregeling is opgenomen.

Het overhevelen van loon van ouders naar kinderen is alleen fiscaal effectief als dit plaatsvindt vóórdat het loon door de ouders is genoten. Verder kan bij het bepalen van de hoogte rekening worden gehouden met de besparing van lasten door de werkgever die ontstaan vanwege de verlaging van het loon. Denk hier bijvoorbeeld aan het feit dat de werkgever minder pensioenpremies en sociale werkgeverslasten hoeft te betalen.

Let op. De regeling heeft niet het beoogde effect als alleen de DGA er gebruik van maakt. De regeling moet dus openstaan voor meerdere werknemers.